วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ สนย.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตอบสอนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำงบประมาณ พศ.2561 ระหว่างวันที่2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมซีตี้ พีช รีสอร์ท จ. ประจวบคิริขันธ์

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกุร เนืองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ปี

Continue Reading

การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทีมระดับตำบลอำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561

Continue Reading
เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์กร(Organization Development)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี2561 ระหว่างวันที่8-10 มีนาคม 2561

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการรวมพลังทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ร่วม ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)

Continue Reading
12
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์