วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการรวมพลังทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ร่วม ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์