วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทีมระดับตำบลอำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์กร(Organization Development)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี2561 ระหว่างวันที่8-10 มีนาคม 2561

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการรวมพลังทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ร่วม ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์