วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6 ภาค) ของรัฐบาล

Continue Reading

ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่

Continue Reading

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทย เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Continue Reading

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

Continue Reading

เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงล่าสุด

Continue Reading
ดาวน์โหลด

ข้อมูลการประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์