วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันให้สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษา

Continue Reading

การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6 ภาค) ของรัฐบาล

Continue Reading

ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่

Continue Reading

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทย เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์