วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ดาวน์โหลด - Page 2

ดาวน์โหลด

ข้อมูลการประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading
ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

Continue Reading

โครงการประชุมปฎิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้ผลการปฎิบัติงานและแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Continue Reading

ข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

การเตรียมเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์