วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ดาวน์โหลด - Page 3

ข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

การเตรียมเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Continue Reading
ดาวน์โหลด

คู่มือและการปฎิบัติการดำเนินงาน โครงการ ทุนการศุกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานทุนการศึหษา เฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Continue Reading
ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินโครงงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading

จุดเน้นการวิจัยของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์