วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี - Page 2

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี)

Continue Reading

รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะที่นำมาพัฒนางานการศึกษาจากผลการศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 7 เรื่อง

Continue Reading

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ – รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

โครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชิวิตได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (หลังผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561)

Continue Reading

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561)

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์