วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา.

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แบบสำรวจกระบวนการปฎิบัติงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue Reading

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ – รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6 ภาค) ของรัฐบาล

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ปฏิรูปการศึกษา ทิศทางใหม่ สู่ศตวรรษที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

Continue Reading

การขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์