วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป - Page 2

การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6 ภาค) ของรัฐบาล

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ปฏิรูปการศึกษา ทิศทางใหม่ สู่ศตวรรษที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

Continue Reading

การขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการภาคและ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด สป. วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560

Continue Reading

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

Continue Reading

สรุปประเด็นบรรยายทางวิชาการ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ห้องหอประชุมคุรุสภา

Continue Reading
การประชุม

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์