วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป - Page 3

จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

Continue Reading

สรุปประเด็นบรรยายทางวิชาการ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ห้องหอประชุมคุรุสภา

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา(Gini Coefficient of Education)จังหวัดที่มีอณาเขตติดต่อกับราชอณาจักรกัมบูชา

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2560 ณ จังหวัดตาก

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตรฺ์ สป. เข้าร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ณ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์