วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป - Page 3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา(Gini Coefficient of Education)จังหวัดที่มีอณาเขตติดต่อกับราชอณาจักรกัมบูชา

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2560 ณ จังหวัดตาก

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตรฺ์ สป. เข้าร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ณ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Continue Reading

ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ

Continue Reading

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครทุนรัฐบาลกุ้ยโจวสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์