วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป - Page 4

ประกาศ สป.เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ

Continue Reading

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครทุนรัฐบาลกุ้ยโจวสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559

Continue Reading

ประกาศ สป.เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์