วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป - Page 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Continue Reading

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1-3)

Continue Reading

การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทีมระดับตำบลอำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แบบสำรวจกระบวนการปฎิบัติงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์